Sunday, June 8, 2014

تصویر شباهت عجیب مرد پاکستانی به آق ممود احمدی نژاد

 گفته می شود وصف العیش نصف العیش .  از سوی دیگر مطبوعات رسانه  های خبری  رژیم نا مشروع ولایت فقیه  درست است که برای شان خط وخطوطی ترسیم شده است که عبور از آن جایز نیست . با این وجود بدنبال راه عبور یا دور زدن و یافتن سوژه  یا بهانه ی تبلیغی  اند تا مورد توجه واقع و موجب افزایش تیراژ شان  گردد . به خصوص وقتی مهره ای از قدرت کنار می رود  که مثل گذشته  از پشتوانه ی قدرت  و حمایت رهبر وارگان های سرکوبگر برخوردار نیست. چون در موقععیت آسیب پذیری قرار می گیرد .بنابراین تبدیل به سوژه ی مناسب تبلیغاتی می شود که گاهی ردانه ی هدف ریشخند یا تحقیر کردن  واقع  می شوند . مثل  بازتاب تصویر مشابه آق ممود احمدی نژاد در پاکستان که جالب و هدفمند است .
لذا باید گفت چشم مردم مسلمان کشور همسایه پاکستان روشن باشد که اینان هم دارای چهره ی هزاره ی سوم  همچون آق ممود احمدی نژاد شده اند ! حال تصور کنید بخت به این کپی آق محمود ومردم مسلمان پاکستان یاری کند که اقبال به این کپی آق محمود روی آورد و رئیس جمهور  رژیم جمهوری اسلامی پاکستان شود و عربستان وطالبان پاکستان و افغانستان  هم مخالفت نکنند تا دو دوره رئیس جمهور  در پاکستان شود .از سوی دیگر همانگونه که آق ممود پیش بینی کرده دولت روحانی همچون خلافت بنی امیه سقوط کند وشرایط برای رئیس جمهور شدن دوباره اش فراهم گردد . آن موقع چه خواهد شد؟ چون دو صدایی شعار اسراییل نا بود باید گردد  در ایران و پاکستان  و منطقه طنین انداز می شود . از سوی دیگر سنفونی  انرژی هسته ای حق مسلم ماست سرداده می شود تا رژیم نامشروع ولایت فقیه هم همچون پاکستان دارای بمب اتمی شود . به ویژه دو قبضه نامه ها وعریضه های کیلومتری برای رؤسای جهان نوشته می شود تا دعوت به پیوستن حکومت جهانی مهدویت شوند. مهمتر اینکه سیدعلی هم پای بساط اتش و منقل و دود کلی حال می کند .زیرا پس از نشئه وتوپ توپ شدن مثل گذشته بطور مضاعف اعتراف می کند که رؤسای جمهور دو کشور به وی نزدیک تر از رؤسای جمهر پیشین اند وبیشتر به دشمن بیگانه یا شیطان بزرگ می تازد و  سفت وسخت تر در روضه های مبسوط مخ زنی اش دشمن شناسی ترسیم وتوصیه وتأکید می کند .
از طرف دیگر پاسداران و زائده اش بسیج و سربازجو شریعتمداری وارد میدان می شوند و در دو کشور یکه تازی می کنند و با اهل فتنه در دو کشور مبارزه جدی وجانانه می کنند و آق ممودها جدی تر بگم بگم وفاش نمودن اسامی  لیست مفسدان اقتصادی دردو کشور را د نبال می کنند  . صد البته یاران نزدیک بازداشت شده ی آق محمود آزاد می شوند وحکم محکومیت برای معاون اول سابقش محمد رضا رحیمی صادر نمی شود.
از همه مهمتر فاطمه ی رجبی همسر غلام حسین الهام هم وارد صحنه می شود تا به جای  یک  چهره ی هزاره ی سوم  از د و چهره ی  هزاره ی سوم در ایران و پاکستان  یاد کند و بگوید . خلاصه  اوضاع آق محمود و اطرافیان وحامیانش در ایران و کپی اش در پاکستان رو براه می شود و...... ولی  یک اما دارد و آنهم  اگر است و  اشارات فوق به شرطی  به واقعیت می پیوندند که اگر  شرطی  کار ساز شود و آرزوی نا کجاآبادی یا ضربالمثل بزک نمیر بهار میاد، کمبیزه با خیار میاد  از حالات تخیل و رؤیا  به عینیت تبدیل گردد ..19 خرداد -93
  
مردی پاکستانی که ساکن عربستان می‌باشد شباهت خاصی به "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهور سابق ایران دارد

No comments:

Post a Comment