Friday, February 28, 2014

جزئیات دخل و خرج خانوارهای تهرانی

گرچه  سانسور نهادینه شده در داخل کشور اجازه عبور از خط قرمز را نمی دهد تا بطور ریشه ای  بررسی شود که چرا وعده ی حکومت از آن مستضعفان وپابرهنگان خمینی واقتصاد مال خر است وی به اینجا ختم شده که براساس گزارش متوسط هزینه سالانه یک خانوار ایرانی   5/7 کسری دارد و چگونه باید این کسری تأمین گردد  .همچنین ممنوعیت و ترسیم خطوط قرمز در اطلاع رساسی برخی شبکه های مجازی  که  بدلیل گرایش به جناحی از رژیم ولایت فقیه  مانع اطلاع رسانی می شوند  موجب شده  تا واقعیت ملموس شرایط بسیار سخت اقتصادی داخل کشور بازتاب داده نشود که چگونه  شرایط طاقت فرسایی به مردم ایران به ویژه قشر محروم آسیب پذیر تحمیل شده است. با این وجود جدول  ضمیمه شده  گویای اختلاف فاحش در آمد با هزینه های  سالانه یک خانوار شهری است که حامیان رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیر در این مورد باید پاسخگوی باشند که دلیل حمایت شان از این رژیم قرون وسطایی چیست؟ همانگونه آنانی که موازی  ترسیم خطوط قرمز در اطلاع رسانی اقدام می کنند نیز می بایست دلیل این اقدام را توضیح دهند که چیست و این سیاست به نفع وزیان چه کسانی تمام می شود؟  10 اسفند -92
هزینه‌های خانوارهای تهرانی در حالی 7.5 میلیون بیش از هزینه متوسط کل خانوارهای ساکن در مناطق شهری است که 50.4 درصد هزینه‌ پایتخت نشینان مربوط به گروه مسکن،آب،برق،گاز و سایر سوخت ها است.به گزارش ایسنا، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در حالی حدود 21 میلیون و 654 هزار تومان معادل ماهانه حدود یک میلیون و 804 هزار و 500 تومان اعلام شده که هزینه خانوارهای ساکن در پایتخت، تقریبا 7.5 میلیون تومان از متوسط اعلام شده بیشتر است.بر این اساس بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارهای ساکن پاییتخت نشان می دهد که این خانوارها با هزینه حدود 29 میلیون و 128 هزار تومان معادل ماهانه حدود 2 میلیون و چهارصد و 27 هزار و 300 تومان بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش میزان درآمد خانوارهای ساکن در تهران را به طور متوسط 29 میلیون و 301 هزار و 600 تومان معادل ماهانه حدود دو میلیون و 441 هزار و 800 تومان اعلام کرده است.بیشترین سهم هزینه خانوارهای تهران در سال 91 مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است که 50.4 درصد هزینه‌ها معادل 14 میلیون و 674 هزار و 434 تومان را در بر می گیرد.
بر این اساس از کل هزینه خانوارهای ساکن در پاییتخت 17.9 درصد مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ،0.3 درصد متعلق به دخانیات و 3.1 درصد به پوشاک و کفش اختصاص یافته است.همچنین لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل رستوران و هتل وکالاها و خدمات متفرقه به ترتیب 0.3 ،4.9 ،7.6 ،1.7 ،1.8 ،1.7 ،1.4 و 6.2 درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.گزارش منتشر شده تعداد افراد خانوارهای تهرانی را به طور متوسط 3.14 اعلام کرده است.

تهرانی در سال 91 جدول جزییات هزینه خانوارهای

گروه های هزینه
هزینه(ریال)
درصد
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
52197303
17.9
دخانیات
861381
0.3
پوشاک و کفش
8824270
3.1
مسکن،آب،برق،گاز و سایر سوخت ها
146744348
50.4
لوازم،اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه
8634859
3
بهداشت و درمان
14382996
4.9
حمل و نقل
22229514
7.6
ارتباطات
4997309
1.7
تفریح و امور فرهنگی
5223135
1.8
تحصیل
4904138
1.7
رستوران و هتل
4160333
1.4
کالاها و خدمات متفرقه
18080392
6.2


No comments:

Post a Comment