Friday, February 21, 2014

ارتش آقا و چرا ندارد !

ارتش آقا و چرا ندارد !
باید باشند کسانی که به  یاد  دارند در ارتش زمان شاه موقع آموزش نظامی سرگروهبان یا استوار و افسران ارتش حین آموزش تئوری ونظامی می گفتند در ارتش "آقا" و " چرا " ندارد. چون سلسله مراتب فرماندهی  در ارتش طوری بود که اطاعت محض بدون چون وچرا بود . البته گذشته از اینکه در ارتش نظم و روابط خاص خودش حاکم است .اما این شیوه ی اطاعت محض بدون آقا و چرا یا چون و چرا برگرفته از بافت سیستم حکومتی بود  که تابع نظر غالب  همان نظر شاه بود که پس از بهمن 57 به رهبرولی فقیه منتقل شد تا برای محدود کردن آزادی  و شیوه ی اطلاع رسانی رسانه ای  خطوط  قرمزی ترسیم شود که عبور از آن جایز نیست . برای اینکه زیر این چتر خطوط قرمز سانسور وممیزگری و فیلتر توجیه می شود .  بااین  ووجود انتظار نمی رفت که در شبکه های مجازی اطلاع رسانی اینترنتی از جمله سایت بالاترین از چنین الگویی استفاده شود . به ویژه اینکه وانمود می شود  در این شبکه ی اجتماعی مجازی همسویی با شیوه ی ترسیم خطوط قرمز رژیم ولایت فقیه وجود ندارد ، در صورتیکه در عمل با برخوردهای تبعیض آمیز  در مورد برخی  لینک  های کاربران ،  اعمالخطوط قرمز ملاحظه می شود .  مهمتر اینکه چون جای اعتراض و پاسخگویی هم وجود ندارد که چرا تبعیض اعمال می شود وبرخی لینک های مخالفان ودگر اندیشان که داغ می شوند چرا به صحفه  داغ وبخش مربوطه موضوع لینک داغ منتقل نمی شود . اما  واکنش پاسخ نانوشته واعلام ناشده به اعتراض  و ادامه ی این روش گزینشی- تبعیضی   با عنوان  نظر تکراری نا مربوط در کامنت  ونقض قوانین همراه با مجازات بسته شدن موقتی حساب  کاربر معترض  می انجامد که جای سئوال وتعجب دارد که آیا سئوال برای  پیگیری دلیل عدم انتقال لینک های داغ به صحفه داغ از طریق کامنت بمنزله ی نقض قوانین است !  عجیب تر اینکه افزوده شده  از طریق سیستم اتوماتیک  بالاترین  اقدام یااعمال  شده است که بیشتر سئوال بر انگیز است چرا سیستم اتوماتیک دچار خطای تبعیض آمیز عدم ارسال لینک های داغ شده به صحفه داغ می شود ؟!
به نظر من  دلیل این اقدام تناقض وتبعیض آمیز  ریشه ی تاریخی در استبداد وتک صدایی دارد .چون بر خلاف ادعاهای رنگ ووارنگ افتخار آمیزی که از گذشته می شود در تاریخ حکومت های تاریخی ایران به جز دوران کوتاه مدت زنده یاد مصدق ،حکومت ها در ایران دمکراتیک نبودند ومردم محلی از اعراب نداشتند.چون آزادی بیان وعقیده وقلم معنی ومفهومی نداشت . بهمین دلیل چون ما دارای حکومت دمکراتیک نبودیم . بنابراین با مقولات دمکراسی و آزادی نا آشنا و بیگانه بوده ایم . پس بی جهت نیست که تک صدایی و استبداد جای صدا ونظر جمعی یا بقولی رنگین کمان شده است وانتقاد بمنزله ی تخریب شخصیت ومخالفت و..... قلمداد می شود  و مدارا و توان تحمل دگر اندیش وجود ندارد . لذا عجیب نیست که با وجود اینکه ما کم وبیش دوره نسبتاً طولانی در کشورهای دمکراتیک مقیم  هستیم واز مزایایش  بهره مندیم. ولی وقتی بحث با منتقد یا دگراندیش داریم که زاویه با اندیشه  مان دارد، خیلی زود لعاب کاذب دمکرات منشی وبردار باری مان پس زده می شود و ماهیت اصلی رو می شود چون از منظر ظاهری تغییر یا کپی برداری  دمکرات منشانه شده  و بطور ریشه ای ومحتوایی فرهنگ استبدادی وتک صدایی و عدم تحمل پذیری صدای منتقد و مخالف تغییر نکرده است.  بهمین  رو در  شبکه ی مجازی  اجتماعی سایت بالاترین که بیشترین بازدید کنده ی ایرانی دارد . گرچه اعلام وعلنی نشده ولی خطوط قرمزی  وجود دارد که پس از نگارش جدید  بطور تبعیض  آمیز در مورد لینک های کاربران مخالف و دگر اندیش اعمال می شود . زیرا که برخی از لینک های داغ شان به صحفه اول نمی روند و دلیلی هم برای این اقدام ارائه نمی گردد . اگر چنانچه از طریق کامنت  اعتراضی برای جواب پیگیری شود با اتهام کپی تکراری  ونقض قوانین با مجازات  بستن موقتی حساب کاربر مواجه می شود .زیرا که همچون ارتش چرا و آقا ندارد .
امید است  این نوشتار موجب تجدید نظر مسئولین محترم بالاترین وبالایاران شود ونه اینکه نتیجه وارونه داشته باشد و بستن حساب های موقت دایمی شود . چون درست است نوشتار از موضع انتقادیست ولی دلسوزانه و سازنده  است . زیرا سرنوشت کنونی کشور و ترک اجباری از میهن و حضور  و فعالیت ما در این شبکه ی مجازی ناشی از استبداد حاکم وعدم دمکراسی و آزادی بیان و قلم و صد البته  همراه باتبعیض  در ایران بوده است . مهمتر اینکه ظاهراً حضور وفعالیت مان در این شبکه ی  اجتماعی اطلاع رسانی مجازی بالاترین  برای مخالفت  نکات اشاره شده ونه تبلیغ وترویج و تقویت آن می باشد.

بهرحال ناگفته نماند با وجود  رجوع به لینک های ارسالی  داغ شده اما به صحفه داغ منتقل نشده صاحب قلم صحه بر نوشتار می گذارد  .  ولی از لیست وضمیمه کردن لینک ها خود  داری شده است. 2 اسفند -92 از سوی یک کاربر

No comments:

Post a Comment