Saturday, March 15, 2014

علی دینی ترکمانی فقر فراغت جایگزین فقر معیشتی!

با توجه به رشد منفی اقتصادی و رشد تورم وگرانی  که همراه با فقر و بیکاری وجود دارد . همینطور  در شرایطی که تحریم ها ادامه دارند ومحدودیت های فروش نفت بر داشته نشده است تا ارز بیشتری وارد خزانه ی دولت شود . به ویژه که کسری بودجه ادامه دارد .  از طرف  دیگر بااجرای فاز دوم هدفمندی طرح یارانه های  دولتی که موجب فزونی حجم نقدینگی در بازار می شود  . مهمتر اینکه دولت تصمیم دارد آب وبرق و بنزین  و نان و.... را گران کند  . بنا براین سئوال است  که نرخ رشد تورم  گفته شده بین 30 تا 35%  است  که احتمال 40% شدن  هم هست . بنابراین  بر اساس تجربیات سال های قبل محال است که  نرخ در طول سال کنترل شود  و ثابت  بماند .  لذا  رشد 25% افزایش دستمزد کار گران  نه معادل نرخ رشد تورم نیست که 5تا 15% کمتر است  تازه  دستمزد تصویب و  تعیین  شده ی دولتی  بیش از  3 برابر کمتر از حد اقل دستزد زیر حظ فقر اقتصادی 2 میلیون توانی در ماه می باشد . مشخص نیست که این اختلاف چگونه باید تأمین شود؟
در صورتیکه  گزارش شده است بر اساس مصوبه جدید شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487هزارو125تومان به 608‌هزارو900تومان افزایش یافت. در حالی که  علی دینی استاددانشگاه در گفتگوی خود با سایت فرارو مدعی شده حداقل هزینه یک خانوار کارگر در شهر تهران حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان است. به این اعتبار حداقل درآمد تعیین شده (608 هزار تومان) قطعا پایین تر از هزینه یک خانوار حداقل در شهر تهران خواهد بود.
 از سوی دیگرافزوده اگرچه کارگر با افزایش ساعات کاری یا استثمار بیشتر ، دستمزد اسمی خود را افزایش می دهد و می تواند قدرت خرید  کاذب خود را حفظ کند، اما اوقات فراغت خود را از دست می دهد که می تواند در بهره وری کار تاثیرگذار باشد . همچنین یکسری ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. یعنی افزایش ساعات کار کارگران از ساعات استراحت یا فراغت شان زده می شود وراندمان کیفی  کار  هم کاهش می یابد . مهمتر اینکه وقتی کار گران مجبور به ساعات کار بیشتری شوند بمنزله  از دست رفتن فرصت ایجاد شغل جدید  در بازار کاراست. در مجموع این استاد  کار گفته است سطح رفاه طبقه کار گر جامعه در سال 93 کاهش خواهد یافت . چون  کارگران محروم وزحمت کش با اضافه کاری روی به دو شیفت و حتی سه شیفت کار کردن می آورند و بدین ترتیب با افزایش ساعات کار و کاهش اوقات فراغت به نوعی فقر فراغت جایگزین فقر معیشتی می شود؛ اگرچه ممکن است در برخی موارد هر دو باهم نیز وجود داشته باشند.
سئوال است که رهبر ولی فقیه و پاسداران با پیگیری برنامه ی هسته ای که منجر به تحریم ها گردید وموجب شد اقتصاد کشور بحرانی ووارداتی ودلالی وتوزم زا ووابسته شود که  رشد تورم وگرانی لجام گسیخته همراه با تورم وگرانی وتعطیلی واحدهای تولید واخراج کارگران را بهمراه داشته است . چه پاسخی دارند که مسئول شرایط کنونی بحران وورشکستگی کنونی اقتصاد کشورند؟25 اسفند-92
فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «اگرچه کارگر با افزایش ساعات کاری، دستمزد اسمی خود را افزایش می دهد و می تواند قدرت خرید خود را حفظ کند، اما اوقات فراغت خود را از دست می دهد که می تواند در بهره وری کار تاثیرگذار باشد و همچنین یکسری ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال داشته باشدپرونده دستمزد کارگران برای سال آینده سرانجام با نهایی‌شدن 25‌درصد افزایش پیشنهادی دولت بسته شد. بر اساس مصوبه جدید شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487هزارو125تومان به 608‌هزارو900تومان افزایش یافت.
سطح رفاه طبقه کارگر جامعه در سال 93 کاهش خواهد یافت
دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «حداقل هزینه یک خانوار کارگر در شهر تهران حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان است. به این اعتبار حداقل درآمد تعیین شده (608 هزار تومان) قطعا پایین تر از هزینه یک خانوار حداقل در شهر تهران خواهد بودوی ادامه داد: «از سوی دیگر میزان رشد اسمی دستمزدها کمتر از میزان رشد تورم امسال است و احتمالا سال آینده هم با اجرای فاز دوم هدفمندی بعید است هدف گذاری دولت برای نرخ تورم (25 درصد) تحقق پیدا کند و نرخ تورم از 35 درصد فعلی به حدود 38 تا 40 درصد افزایش خواهد یافتوی افزود: «به این اعتبار نرخ تورم در سال آینده اگر 35 یا حتی 30 درصد باشد، دستمزد واقعی نیروی کار پایین خواهد آمد؛ چرا که نرخ رشد اسمی دستمزد پایین تر از نرخ رشد تورم خواهد بود. لذا از این منظر می توان پیش بینی کرد سطح رفاه طبقه کارگر جامعه در سال 93 کاهش خواهد یافتاین استاد دانشگاه اظهار کرد: «البته ما در سال های گذشته هم با چنین موضوعی روبرو بودیم، اما اتفاقی در جامعه ما رخ داده که ممکن است در سال آینده هم تشدید شود و آن این است که هم طبقه کارگر و هم طبقه کارمند برای آنکه درآمد خود را به حول و حوش خط فقر و یا کمی بالاتر از آن برسانند ناچار می شوند ساعات کار خود را افزایش دهندوی ادامه داد: «به عبارت دیگر با اضافه کاری روی به دو شیفت و حتی سه شیفت کار کردن می آورند و بدین ترتیب با افزایش ساعات کار و کاهش اوقات فراغت به نوعی فقر فراغت جایگزین فقر معیشتی می شود؛ اگرچه ممکن است در برخی موارد هر دو باهم نیز وجود داشته باشندوی افزود: «لذا اگرچه کارگر با افزایش ساعات کاری، دستمزد اسمی خود را افزایش می دهد و می تواند قدرت خرید خود را حفظ کند، اما اوقات فراغت خود را از دست می دهد که می تواند در بهره وری کار تاثیرگذار باشد و همچنین یکسری ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال داشته باشددینی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش صورت گرفته در دستمزد کارگران برای سال آینده کافی است؟، گفت: «در اینکه افزایش 25 درصدی دستمزدها در کنار تورم بالای 30 درصد به معنای کاهش واقعی دستمزدها خواهد بود تردیدی نیست؛ منتهی اگر دستمزها بخواهد بیش از این افزایش یابد جامعه کارفرمایان با مشکل مواجه خواهد شد


No comments:

Post a Comment