Thursday, March 27, 2014

کاریکاتور سفر نوروزی خانواده آسیب‌پذیر!

کاریکاتور سفر نوروزی خانواده آسیب‌پذیر!
سال جدید سال اسب نا میده شده است که  این اسب باید تخته گاز به جلو بتازد . در صورتیکه  در کاریکاتور سفر نوروزی خانواده های محروم آسیب پذیر سوار اسب شده   که پاها نه پای اسب  که  پای  آسیب پذیرهای جامعه  است . برای همین نشان می دهد که برخی از اعضای خانواده وارونه سوار اسب نشسته اند که  پیامش این است شرایط برای خانواده های آسیب پذیر که 80% جمعیت کشور را تشکیل می دهند در سال جدید  نه به جلو  که شتابان رو به عقب است .زیرا که افزایش دستمزد کارگران 26%  است . ولی پیش بینی رشد نرخ تورم 35 تا 40% می باشد.7 فروردین - 93


‌محمد کارگر. تسنیم

No comments:

Post a Comment