Thursday, March 13, 2014

چند سئوال مرتبط با تصاویر بچه های مدرسه سنگاوین (قزوین)

 چند سئوال  مرتبط با تصاویر بچه های مدرسه سنگاوین (قزوین)
شک ندارم  که شما  هم دارای  هر گونه اندیشه و  تفکری باشید .اما بعنوان یک انسان وشهروند ایرانی با این دیدن این تصاویر ضمیمه شده  بچه های دانش آموز مدرسه سنگاین قزوین متأثر  وناراحت می شوید  وحال تان گرفته می شود وتوی فکر فرو می روید  و با خودتان برخورد و حد اقل از خود سئوال می کنید چر ادر قرن بیستم این کودکان باید در چنین مدرسه وبا این امکانات محدود و ابتدایی درس بخوانند ؟ برای اینکه می دانید ایران نه یک کشور فقیر که غنی وثروتمند است چون  سر شار از منابع فراوان گاز و غنی نفت است. ولی همانگونه که اشتاره شد چرا این کودکان باید در چنین فضایی درس بخوانند؟ پس در آمد ناشی ازفروش گاز ونفت کجا می رود که  اقتصاد کشور بحرانی و ورشکسته  با رشد منفی  شده و سهمی عاید این کودکان محروم  جز فقر نشده است  ؟ البته مطمئنم  که جواب چرا  را می دانید . چون اشراف کامل دارید که  بدلیل  بافت وساختار حکومت ارتجاعی قرون وسطایی حاکم بر ایران است که 35 سال است دین را ابزار قدرت وثروت وعوامفریبی وسرکوب وسانسور وجنگ افروزی وغارتگری کرده است . بهمین دلیل شرایط آنگونه شده است که دانش آموزان محروم نه  شرایط نامناسب  دارند که در مدارس نا مناسب تر درس می خوانند که چند میلیون کودکان دانش آموز بدلیل فقر اقتصادی خانوادگی شان مجبور به ترک تحصیل شدند و راهی خیابان ها شده تا تبدیل به کودکان کار خیابانی شوند وهر روز هم بر تعداد شان افزوده گردد . بد تر اینکه در دام پدیده ی شوم اعتیاد خانمان ویران کن می افتند.  
بهرحال  سئوال دیگر این است .اگر چنانچه حکومت ایران دمکراتیک و در خدمت مردم و مدافع منافع ملی کشور بود وتلاش پیگیر برای ترقی و توسعه ی کشور به ویژه در بخش اقتصادی می کرد .تا در آمد فروش نفت و گاز  صرف سرمایه گذاری در زیر ساخت های صنعتی واقتصادی وکشاورزی  و آموزشی  به ویژه  سرمایه گذاری در بخش صنایع نفتی وگازی وگردشگری کشور می شد . همچنین  سر وسامانی به خدمات اجتماعی وبهداشت ودر مان وآموزش ورفاه عمومی داده  می شد و اشتغال به وجود می آمد تا مانع از فرار مغزها وسرمایه ها از کشور شود . آیا بازهم شاهد چنین صحنه ها در مدرسه سنگاوین قزوین و  ترک تحصیل دانش آموزان  و کودکان کار خیابانی  با شکاف رو به رشد طبقاتی وتبعیض وتورم وگرانی وفقر وبیکاری در جامعه می بودیم؟  
در نهایت اینکه  ضمن سئوال که فرق این  کودکان با فرزندان  مقامات حکومتی و شرکای دزد وغارتگرشان چیست ؟ همینطور  سئوال است جرم این کودکان محروم  از فضا و امکانات مناسب آموزشی چیست؟ مگر جز این است که اینان در کشور ثروتمند وناخواسته در کشور فقیر متولد شده اند؟  بالاخره مگر هنوز ابهامی برای مبارزه ی بی امان برای تغییرات دمکراتیک و پایان دادن به این شرایط وجود دارد؟ 23 اسفند - 92 . منبع خبرگزاری مهر

No comments:

Post a Comment