Thursday, December 19, 2013

شوخي به سبك سربازان طالبان!
شوخي به سبك سربازان طالبان! 28 آذر -92
  مگر کپی طالبان حاکم در ایران بیش از 34 سال حاکم نیست ? مگر دژخیمانش در سیاه چال هایش با متهمان قربانی شات  نه بطور شوخی که بطور جدی با شلاق وشکنجه و تجاوز و قتل  برخور نمی کنند ؟ مگر  قتل های پس از خرداد 60 و  قتل عام زندانیان سیاسی 67 با بدترین شیوه ی ضد زنانی و پس از خرداد  88  قتل ها بازداشتگاه کهریزک وقتل ستار  وبلاگ نویس در زندان  اوین در سال قبل فراموش شده است؟ مگر با گلوله سینه ومغز دگر اندیشان شکافته  نشده مگر  در اشرف مرتکب جنایت علیه ی بشریت با سلاح های گونان نشده است ؟ چرا حال رسانه های رژیم ضد بشری از موضع خود زنی این تصویر به حساب شوخی طالبانی را بازتاب داده اند؟No comments:

Post a Comment