Wednesday, December 4, 2013

کاریکاتور کیسه گندم دولت احمدی‌نژاد!

 کاریکاتور کیسه گندم دولت احمدی‌نژاد! !   
مردم ایران با شیوه ی بحران آفرینی و بهانه گیری حاکمان ایران ناآشنا نیستند  ومی دانند که چگونه برای فرار از پاسخگویی  به قول های داده شده  و عدم پیگیری مطالبات شان   مسئولان  یا بحران سازی برای انحراف اذهان عمومی  می کنند . یا دست به سرکوب وسانسور شدید همراه بااعدام  می زنند . به خصوص در شرایط کنونی  که اوضاع اقتصادی بشدت بحرانی  است  و روحانی   موقع تبلیغات ریاست جمهوری با کلید تدبیر و امید قول بهبود اوضاع اقتصادی و کنترل  رشد تورم وگرانی راداده بود  پس اکنون نیاز به یک دستآویز برای توجیه کردن نیاز دارد . بنابراین احمدی نژاد بهانه ی مناسبی شده است  تا  بلا گردان عملکرد رهبران ودولت مردان در بیش از 34سال گذشته  و به خصوص دولت کنونی شود. آنگونه که  بدون توجه به جنگ خانمانسوز 8 ساله ی موهبت الهی وعوارض ناشی  ازآن  همچنین با اغماض  از اهداف پروژه ی هسته ای و پیآمدهای آن  که از جمله تحریم ها ست که موجب وابستگی و ورشگستگی وبحران اقتصادی و رشد تورم وگرانی وفقر وبیکاری و.... شده است  . لذا با شیوه ی تبلیغات گوناگون  مثل شوی  تلویزیونی گزارش 100 روزه  روحانی و... کارتون اقتصادی -گندم- نان- سفره محرومان که قول داده شده بود پول نفت نان می شود وبرتوی سفره های خالی محرومان برده می شود ، ولی سفره ها خالی تر شد موازی هم همه به احمدی نژاد نسبت داده شود . 14 - آذر - 92 
 
تصویر بر گرفته از سایت فرارواست.
طرح از: فیروزه مظفری

No comments:

Post a Comment