Sunday, December 15, 2013

چند کارتن جالب

چند کارتن جالب 
کارتن های ضمیمه شده   تقدیم علاقمندانش می شود به ویژه اینکه ترسیم شکل قلبش جالب است.
 
 
 
 
 
منبع : در یافتی از سوی ایمیل  یک  دوست است
 آ ذر -92. 25

No comments:

Post a Comment