Wednesday, May 21, 2014

تصاویر ورزش پارکور در مازندران.

تصاویر  ورزش پارکور در مازندران.
 موازی  بازتاب  تصاویر اجرای دوره‌های ورزش نینجوتسو  توسط بانوان در رشت. اکنون تصاویر  ورزش پارکور در  در مازندران بازتاب داده شده است . جوانان کشور  که امکانات تفریحی- ورزشی- سرگرمی ندارند . آزادی هم که نیست  سانسور قلم  با تفتیش عقیده همکه اعمال می شود . بنابراین  جوانان یا باید  با اعتیاد کشانیده  شوند . یا فعالیت های هنری زیر زمینی کنند یا  اینکهروی به اینگونه ورزش خطرناک آورند.  31 اردیبهشت – 93
  ورزش پارکور در مازندران. (تسنیم) 


No comments:

Post a Comment