Friday, May 16, 2014

آیا همین لباس زیباست نشان آدمیت؟؟

آیا همین لباس زیباست نشان آدمیت؟؟ 
این فیلم ویدئوئی به وضوح می گوید گذشت آن  زمان که گفته می شد تن آدمی شریف است به جان آدمیت،  و نه این لباس زیبا ست نشان  آدمیت. چون اکنون  این شعر دگر گون شده و تبدیل   شده  به لباس زیبا نشان آدمیت  است و قابل ارزش.  برای اینکه ارزش های  فرهنگی- اجتماعی – انسانی   دگر گون شده و تغییر کرده است .قبول ندارید فیلم  ویدئویی ضمیمه شده را به ببیند که واکنش عابران به اجرای نقش  یک فرد با دوشخصیت ظاهری متفاوت  توی خیابان چگونه می باشد؟ 26 اردیبهشت - 93
در پاریس یک تحقیق اجتماعی صورت گرفته که در نوع خود بسیار جالب است . مردی با لباس بی خانمان ها در کنار یک خیابان پرتردد به زمین می خورد و وانمود می کند حالش بد است و بی هوش می شود . هیچکس به کمک او نمی رود و تا مدتها بر روی زمین مانده و تقاضای کمک می کند. در سکانس بعدی همان مرد با لباس رسمی کت و شلوار و کراوات به زمین خورده و وانمود می کند حالش بد است .... فیلم را با هم ببینیم.
    
 ایمیل دریافتی

1 comment: