Friday, May 9, 2014

تصوير سفر دریایی یک افغان با سه تخته چوب.


دم آصف حسین گیل  افغانی 33 ساله گرم  که با امکانات ابتدایی خیلی ناچیز پیش پا افتاده توانست  به کمک سه تخته چوب  مثلثی شکل  بادبان کوچکی بسازد و  در آب های دریای مانش حرکت کند . گرچه  از سوی نیروهای انجمن نجات دریا منطقه ساحلی  کاله  فرانسه بادبانش متوقف می شود  ولی  آصف حسین گلیل گفته است چرا رهایم  نکردید  تابه راهم ادامه  دهم؟ ناگفته نماند این مهاجر افغان  از یک پایه میز و یک نی ماهی گیری برای  ساختن  قایق کوچک خود و هدایت آن  استفاده کرده بود . البته  بادبان وی ملحفه بیمارستانی بود. جالب اینکه  از امکانات پوششی   تنها یک گرمکن ورزشی به تن داشت و افزوده  من از اینکه از این قایقی که خودم ساخته  واستفاده می کنم بسیار خوشحالمجالب تر  اینکه افزوده  در حالیکه تا زانو پاهایم در آب بود برای سرگرمی شعر می خواندم و شعر می گفتم. همچنین  اذعان نموده به شنا آشنایی کامل دارم و خوشبختانه در این مدت نیز قایق من که 20 روز برای ساختن آن زمان گذاشتم در آبها سرنگون نشده است. .حال  داشته باشید اگر چنانچه اثری از تبعیض  در کارنبود واین مهاجر افغانی قادر بود از امکانات قایق و  بادبانی  ومربی مشابه سایر قایق زانان  کشورهای دمکراتیک بهره مند شود چه بسا که در رقابت و مسابقات جهانی حائز مقام می  گردید. سئوال  است ریشه ی این همه نابرابری ومحرومیت ومحدودیت های جهانی  همراه با شکاف عمیق طبقاتی فراگستر رو به رشد ناشی از چیست وتا کجا قرار است ادامه یابد؟ مهمتر اینکه شکاف  و اختلاف وتضاد بین  سیستم های حکومت های دمکراتیک با استبدادی و سرکوبگر چه موقع باید  بر طرف یا ترمیم گردد؟  بالاخره اینکه جرم یا گناه  این مهاجر افغانی علاقمند به قایقرانی چیست که با ید از دسترسی به یک قایق محروم باشد؟.19 اردیبهشت -93.
  

ˈآصف حسین گیلˈ یک افغان 33 ساله که به کمک سه تخته چوب و بادبان کوچک بر روی آن در آبهای دریای مانش از سوی نیروهای انجمن نجات دریا منطقه ساحلی ˈ کاله ˈ فرانسه متوقف شده است، گفت: رهایم می کردید به راهم ادامه می دادم .به گزارش لوموند، وی که دوشنبه گذشته در آبهای فرانسه متوقف شده است با اتصال سه قطعه تخته به صورت مثلث و بادبان کوچکی که بر روی آن و مخزن کوچک از ˈپلی استر ˈ تخته ها راهی دریا شد تا به انگلیس برود.این مهاجر افغان همچنین از یک پایه میز و یک نی ماهیگیری برای هدایت قایق کوچک خود استفاده می کرده است. بادبان وی نیز ملحفه بیمارستانی بود.وی در حالیکه تنها یک گرمکن ورزشی به تن داشت، گفت: من از اینکه از این قایقی که خودم ساخته ام استفاده می کنم بسیار خوشحال هستم.این مهاجر مصمم افغان ادامه داد: در حالیکه تا زانو پاهایم در آب بود برای سرگرمی شعر می خواندم و شعر می گفتم. من به شنا آشنایی کامل دارم و خوشبختانه در این مدت نیز قایق من که 20 روز برای ساختن آن زمان گذاشتم در آبها سرنگون نشده است.در این گزارش به مبدا حرکت این مهاجر افغان و نیز انگیزه واقعی وی اشاره نشده است

1 comment:

  1. والا رهبر ما هفتاد ملیون نفر راسوار یه تخته وتنبونشو هم کرده بادبان واز ظهور امام زمان نامید وتو این . اقیانوس بیکران ما رو میبره پهلوی امام زمان.اخه عقل سلیم اینو میپذیره

    ReplyDelete